DARMAGANDHUL (Rengeng rengeng lirih ngantuk)

BÊBUKA.
Sinarkara sarjunireng galih, myat carita dipangikêtira, kiyai
Kalamwadine, ing nguni anggêguru, puruhita mring Raden Budi,mangesthi
amiluta, duta rehing guru, sru sêtya nglampahi dhawah,panggusthine
tan mamang ing lair batin, pinindha lir Jawata.

Satuduhe Raden Budi êning, pan ingêmbun pinusthi ing cipta, sumungkêm
lair batine, tan etung lêbur luluh, pangesthine ing awal akhir,
tinarimeng Bathara, sasêdyanya kabul, agung nugraheng Hyang Suksma,
sinung ilham ing alam sahir myang kabir, dumadya auliya.
Angawruhi sasmiteng Hyang Widdhi, pan biyasa mituhu susêtya, mring
dhawuh wêling gurune, kêdah mêdharkên kawruh, karya suka pirêneng
jalmi, mring sagung ahli sastra, tuladhaning kawruh, kyai Kalamwadi
ngarang, sinung aran srat Darmagandhul jinilid, sinung têmbang

macapat.
Pan katêmben amaos kinteki, têmbang raras rum sêya prasaja, trêwaca
wijang raose, mring tyas gung kumacêlu, yun darbeya miwah nimpêni,
pinirit tinuladha, lêlêpiyanipun, sawusnya winaos tamat, linaksanan
tinêdhak tinurun sungging, kinarya nglipur manah.
Pan sinambi-sambi jagi panti, sasêlanira ngupaya têdha, kinarya cagak
lênggahe, nggennya dama cinubluk, mung kinarya ngarêm-arêmi,
tarimanireng badan, anganggur ngêthêkur, ngêbun-bun pasihaning Hyang,
suprandene tan kalirên wayah siwi, sagotra minulyarja.
Wus pinupus sumendhe ing takdir, pan sumarah kumambang karseng Hyang,
ing lokhilmakful tulise, panitranira nuju, ping trilikur ri Tumpak
manis, Ruwah Je warsanira, Sancaya kang windu, masa Nêm ringkêlnya
Aryang, wuku Wukir sangkalanira ing warsi: wuk guna ngesthi Nata
(taun Jawa 1830).

[Bagian Pembukaan tidak diterjemahkan karena penterjemah tidak paham
bahasa Jawa klasik]

DARMAGANDHUL.

Ing sawijining dina Darmagandhul matur marang Kalamwadi mangkene “Mau-
maune kêpriye dene wong Jawa kok banjur padha ninggal agama Buddha
salin agama Islam?”

(Pada suatu hari bertanyalah Darmagandhul pada Kalamwadi sebagai
berikut, “Asal mulanya bagaimana, kok orang Jawa meninggalkan Agama
Buddha dan berubah menganut Agama Islam?”)

Wangsulane Ki Kalamwadi: “Aku dhewe iya ora pati ngrêti, nanging aku
wis tau dikandhani guruku, ing mangka guruku kuwi iya kêna dipracaya,
nyaritakake purwane wong Jawa padha ninggal agama Buddha banjur salin
agama Rasul”.

(Jawabannya Ki Kalamwadi, “Saya sendiri juga tidak begitu mengerti,
tapi saya sudah pernah diberi tahu oleh guru saya, selain itu guru
saya itu juga bisa dipercaya, [Beliau] menceritakan asal mulanya
orang Jawa meninggalkan Agama Buddha dan berganti menganut agama
Rasul (Islam).”)

Ature Darmagandhul: “Banjur kapriye dongengane?”

(Darmagandhul bertanya, “Bagaimana kalau begitu ceritanya?”)

Ki Kalamwadi banjur ngandika maneh: “Bab iki satêmêne iya prêlu
dikandhakake, supaya wong kang ora ngrêti mula-bukane karêben ngrêti”.

(Ki Kalamwadi lalu berkata lagi, “Hal ini sesungguhnya juga perlu
diungkapkan agar orang yang tidak tahu asal mulanya menjadi tahu.”)

Ing jaman kuna nagara Majapahit iku jênênge nagara Majalêngka, dene
ênggone jênêng Majapahit iku, mung kanggo pasêmon, nanging kang
durung ngrêti dêdongengane iya Majapahit iku wis jênêng sakawit. (1)
Ing nagara Majalêngka kang jumênêng Nata wêkasan jêjuluk Prabu
Brawijaya.

(Pada zaman kuno, Kerajaan Majapahit itu namanya Kerajaan Majalengka,
sedangkan nama Majapathit itu, hanya sebagai perumpamaan, tetapi bagi
yang belum tahu ceritanya, Majapahit itu telah merupakan namanya
semenjak awal. (1) Di Kerajaan Majapahit yang berkuasa sebagai Raja
adalah Prabu Brawijaya.)

Ing wêktu iku, Sang Prabu lagi kalimput panggalihe, Sang Prabu krama
oleh Putri Cêmpa, (2) ing mangka Putri Cêmpa mau agamane Islam,
sajrone lagi sih-sinihan, Sang Rêtna tansah matur marang Sang Nata,
bab luruhe agama Islam, sabên marak, ora ana maneh kang diaturake,
kajaba mung mulyakake agama Islam, nganti njalari katariking
panggalihe Sang Prabu marang agama Islam mau.

(Pada saat itu, Sang Prabu sedang dimabuk asmara, ia menikah dengan
Putri Cempa, (2) karena Putri Cempa itu beragama Islam, maka saat
sedang berdua-duaan, Sang Putri [selalu] berbicara pada sang Raja,
mengenai agama Islam. Tiap kali berkata-kata, tidak ada hal lain yang
dibicarakan, selain mengagung-agungkan agama Islam, sehingga
menyebabkan tertariknya hati Sang Prabu akan agama Islam.)

Ora antara suwe kaprênah pulunane Putri Cêmpa kang aran Sayid Rakhmat
tinjo mênyang Majalêngka, sarta nyuwun idi marang Sang Nata,
kaparênga anggêlarake sarengate agama Rasul.

(Tidak berama lama datanglah pengikut Putri Cempa yang bernama Sayid
Rakhmat ke Majalengka. Ia minta izin pada sang raja, untuk menggelar
penyebaran agama Rasul (Islam).)

Sang Prabu iya marêngake apa kang dadi panyuwune Sayid rakhmat mau.
Sayid Rakhmat banjur kalakon dhêdhukuh ana Ngampeldênta ing Surabaya
(3) anggêlarake agama Rasul. Ing kono banjur akeh para ngulama saka
sabrang kang padha têka, para ngulama lan para maulana iku padha
marêk sang Prabu ing Majalêngka, sarta padha nyuwun dhêdhukuh ing
pasisir.

(Sang Prabu juga mengabulkan apa yang diminta oleh Sayid Rakhmat itu.
Sayid Rakhmat lalu mendirikan sebuah desa kecil (dukuh) di
Ngampeldenta, Surabaya. Ia mengajar agama Islam di sana. Selanjutnya
makin banyak para ulama dari seberang yang datang. Para ulama dan
para maulana itu beramai-ramai menghadap sang raja di Majalengka,
serta sama-sama meminta desa kecil di daerah pesisir.)

Panyuwunan mangkono mau uga diparêngake dening Sang Nata. Suwe-suwe
pangidhêp mangkono mau saya ngrêbda, wong Jawa banjur akeh bangêt
kang padha agama Islam.

(Permintaan tersebut juga dikabulkan oleh Sang Raja. Lama-lama
perkampungan kecil semacam itu makin menjamur, orang Jawa makin
banyak yang beragama Islam.)

Sayid Kramat dadi gurune wong-wong kang wis ngrasuk agama Islam
kabeh, dene panggonane ana ing Benang (4) bawah Tuban. Sayid Kramat
iku maulana saka ing ‘Arab têdhake Kanjêng Nabi Rasulu’llah, mula
bisa dadi gurune wong Islam. Akeh wong Jawa kang padha kelu maguru
marang Sayid Kramat. Wong Jawa ing pasisir lor sapangulon sapangetan
padha ninggal agamane Buddha, banjur ngrasuk agama Rasul. Ing
Blambangan sapangulon nganti tumêka ing Bantên, wonge uga padha kelu
rêmbuge Sayid Kramat.

(Sayid Kramat menjadi gurunya orang-orang yang sudah menganut agama
Islam. Tempat menetapnya berada di Benang (juga disebut Bonang –
penterjemah), Tuban. Sayid Kramat itu adalah pemuka agama yang
berasal dari Arab, atau tempat kelahirannya Nabi Muhammad, sehingga
dapat menjadi gurunya para penganut agama Islam. Banyak orang Jawa
yang berguru pada Sayid Kramat. Orang Jawa di pesisir utara, baik
bagian barat maupun timur, sama-sama meninggalkan agama Buddha dan
berpindah masuk Islam. Dari Blambangan ke arah barat hingga Banten,
banyak orang yang telah mematuhi perkataan Sayid Kramat.)

Mangka agama Buddha iku ana ing tanah Jawa wis kêlakon urip nganti
sewu taun, dene wong-wonge padha manêmbah marang Budi Hawa. Budi iku
Dzate Hyang Widdhi, Hawa iku karêping hati, manusa ora bisa apa- apa,
bisane mung sadarma nglakoni, budi kang ngobahake.

(Pada saat itu agama Buddha telah dianut di tanah Jawa selama seribu
tahun, para penganutnya menyembah pada Budi Hawa. Budi adalah Zat
dari Hyang Widdhi, sedangkan Hawa itu adalah kehendak hati. Manusia
itu tidak dapat berbuat apa-apa selain berusaha menjalankan, tetapi
budi yang mengubah segalanya.)

Sang Prabu Brawijaya kagungan putra kakung kang patutan saka Putri
Bangsa Cina, miyose putra mau ana ing Palembang, diparingi têtêngêr
Raden Patah.

(Raja Brawijaya memiliki putra dari seorang putri berkebangsaan Cina.
Putranya itu lahir di Palembang, dan diberi nama Raden Patah.)

Barêng Raden Patah wis diwasa, sowan ingkang rama, nganti sadhereke
seje rama tunggal ibu, arane Raden Kusen. Satêkane Majalêngka Sang
Prabu kewran panggalihe ênggone arêp maringi sêsêbutan marang
putrane, awit yen miturut lêluri saka ingkang rama, Jawa Buddha
agamane, yen nglêluri lêluhur kuna, putraning Nata kang pambabare ana
ing gunung, sêsêbutane Bambang.

(Tatkala Raden Patah sudah dewasa, ia mengunjungi ayahnya. Ia
memiliki saudara lain ibu yang bernama Raden Kusen. Setibanya di
Majalengka Sang Prabu bingung hatinya untuk memberi nama pada
puteranya. Sebab menurut tradisi leluhur Jawa yang beragama Buddha,
putra raja yang lahir di gunung, disebut Bambang.)

Yen miturut ibu, sêsêbutane: Kaotiang, dene yen wong ‘Arab sêsêbutane
Sayid utawa Sarib. Sang Prabu banjur nimbali patih sarta para nayaka,
padha dipundhuti têtimbangan ênggone arêp maringi sêsêbutan ingkang
putra mau. Saka ature Patih, yen miturut lêluhur kuna putrane Sang
Prabu mau disêbut Bambang, nanging sarehne ibune bangsa Cina, prayoga
disêbut Babah, têgêse pambabare ana nagara liya.

(Kalau menurut ibunya, namanya adalah Kaotiang, yaitu kalau dalam
bahasa Arab disebut Sayid atau Sarib. Sang Prabu lalu memanggip para
patih dan pegawai kerajaan. Mereka diminta pendapatnya di dalam
memberikan nama bagi putranya itu. Patih berkata bahwa kalau menurut
leluhur zaman dahulu, anak raja itu seharusnya diberi nama Bambang,
tetapi karena ibunya berkembangsaan Cina, maka seharusnya disebut
Babah, yang artinya lahirnya ada di negara lain.)

Ature Patih kang mangkono mau, para nayaka uga padha mupakat, mula
Sang Nata iya banjur dhawuh marang padha wadya, yen putra Nata kang
miyos ana ing Palembang iku diparingi sêsêbutan lan asma Babah Patah.
Katêlah nganti tumêka saprene, yen blastêran Cina lan Jawa sêsêbutane
Babah.

(Pendapat sang patih tersebut juga disepakati oleh para pegawai
kerajaan. Oleh karenanya sang raja mengumumkan bahwa putranya itu
yang lahir di Palembang, diberi nama Babah Patah. Hingga sampai
sekarang, orang yang berdarah campuran Cina dan Jawa diberi nama
Babah.)

Ing nalika samana, Babah Patah wêdi yen ora nglakoni dhawuhe ingkang
rama, mulane katone iya sênêng, sênênge mau amung kanggo samudana
bae, mungguh satêmêne ora sênêng bangêt ênggone diparingi sêsêbutan
Babah iku.

(Babah Patah, takut kalau tidak mematuhi sabda bapaknya, karena itu
bersikap seolah-olah senang. Padahal ia tidak benar-benar senang-
senang diberi nama Babah.)

Ing nalika iku Babah Patah banjur jinunjung dadi Bupati ing Dêmak,
madanani para bupati urut pasisir Dêmak sapangulon, sarta Babah Patah
dipalakramakake oleh ing Ngampelgadhing, kabênêr wayahe kiyai Agêng
Ngampel.

(Kemudian Babah Patah diangkat menjadi bupati di Demak, untuk
mengepalai para bupati di pesisir Demak ke arah barat. Babah Patah
lalu diperintahkan untuk berguru di Ngampelgadhing, yang kebetulan
dikepalai oleh Kyai Ageng Ngampel.)

Barêng wis sawatara masa, banjur boyong marang Dêmak, ana ing desa
Bintara, sarta sarehne Babah Patah nalika ana ing Palembang agamane
wis Islam, anane ing Dêmak didhawuhi nglêstarekake agamane, dene
Raden Kusen ing nalika iku jinunjung dadi Adipati ana ing Têrung (5),
pinaringan nama sarta sêsêbutan Raden Arya Pêcattandha.

(Ketika waktunya telah tiba, ia pindah ke Demak, yakni ke desa
Bintara. Sebetulnya Babah Patah telah beragama Islam saat di
Palembang. Oleh sebab itu, tatkala telah berada di Demak, ia
diperintahkan untuk melestarikan agamanya. Sedangkan Raden Kusen
diangkat menjadi adipati di Terung, dan diberi gelar Raden Arya
Pecattandha.)

Suwening suwe sarak Rasul saya ngrêbda, para ngulama padha nyuwun
pangkat sarta padha duwe sêsêbutan Sunan, Sunan iku têgêse budi,
uwite kawruh kaelingan kang bêcik lan kang ala, yen wohe budi ngrêti
marang kaelingan bêcik, iku wajib sinuwunan kawruhe ngelmu lair
batin. Ing wêktu iku para ngulama budine bêcik-bêcik, durung padha
duwe karêp kang cidra, isih padha cêgah dhahar sarta cêgah sare.

(Makin lama agama Rasul makin menyebar luas, para ulama menjadi ingin
memiliki gelar, dimana kemudian mereka digelari Sunan. Sunan itu
artinya budi, pohon pengetahuan kesadaran pada yang baik dan buruk.
Jika buah budi itu menyadari akan kebaikan, maka ia wajib menuntut
ilmu lahir dan bathin. Pada saat itu para ulama masih memiliki hati
yang baik, belum memiliki keinginan buruk, masih menahan diri dari
makan dan tidur.)

Sang Prabu Brawijaya kagungan panggalih, para ngulama sarake Buddha,
kok nganggo sêsêbutan Sunan, lakune isih padha cêgah mangan, cêgah
turu. Yen sarak rasul, sirik cêgah mangan turu, mung nuruti rasaning
lesan lan awak. Yen cêgah mangan rusak, Prabu Brawijaya uga banjur
paring idi. Suwe-suwe agama Rasul saya sumêbar.

(Sang Prabu Brawijaya jadi jatuh hati, para ulama itu dikiranya
Buddha, tetapi kok disebut Sunan. Tingkah laku mereka masih menahan
diri dari makan dan tidur. Apabila mengikuti rasul, maka mereka
[seharusnya] bukan menahan diri dari makan dan tidur, melainkan hanya
menuruti hawa nafsu keinginan. Tatkala kebiasaan menahan diri dari
makan dan tidur telah rusak, tetapi Prabu Brawijaya telah terlanjur
memberikan angin. Makin lama agama rasul makin menyebar.)

Ing wêktu iku ana nalar kang aneh, ora kêna dikawruhi sarana netra
karna sarta lesan, wêtune saka engêtan, jroning utêk iku yen diwarahi
budi nyambut gawe, kang maca lan kang krungu nganggêp têmên lan ora,
iya kudu ditimbang ing sabênêre, saiki isih ana wujuding patilasane,
isih kêna dinyatakake, mula saka pangiraku iya nyata.

(Pada saat itu ada peristiwa-peristiwa yang aneh yang tidak masuk
akal. Peristiwa-peristiwa tersebut diketahui dari ingatan semata.
Apabila membaca atau mendengar, maka perlu dipertimbangkan benar dan
tidaknya. Tetapi karena sampai sekarang masih ada peninggalannya,
maka menurut pendapatku hal tersebut benar-benar terjadi.)

Dhek nalika samana Sunan Benang sumêdya tindak marang Kadhiri, kang
ndherekake mung sakabat loro. Satêkane lor Kadhiri, iya iku ing tanah
Kêrtasana, kêpalangan banyu, kali Brantas pinuju banjir. Sunan Benang
sarta sakabate loro padha nyabrang, satêkane wetan kali banjur niti-
niti agamane wong kono apa wis Islam, apa isih agama Budi.

(Pada saat itu Sunan Benang bersiap-siap untuk mengunjungi Kediri,
yang mengantarnya hanya dua orang sahabat. Ketika tiba di utara
Kediri, yaitu di tanah Kertasana, mereka terhalang oleh air. Sungai
Brantas saat itu kebetulan sedang banjir. Sunan Benang dan dua orang
sahabatnya sama-sama menyeberang, dan ketika telah tiba di seberang
ia mencari tahu apakah orang di sana telah beragama Islam, ataukah
masih menganut agama Budi.)

Ature Ki Bandar wong ing kono agamane Kalang, sarak Buddha mung
sawatara, dene kang agama Rasul lagi bribik-bribik, wong ing kono
akeh padha agama Kalang, mulyakake Bandung Bandawasa. Bandung
dianggêp Nabine, yen pinuji dina Riyadi, wong-wong padha bêbarêngan
mangan enak, padha sênêng-sênêng ana ing omah. Sunan Benang
ngandika: “Yen ngono wong kene kabeh padha agama Gêdhah, Gêdhah iku
ora irêng ora putih, tanah kene patut diarani Kutha Gêdhah”.

(Menurut Ki Bandar, orang di sana agamanya Kalang, bukan Buddha namun
mirip, sedangkan agama Rasul masih sedikit sekali tersebarnya. Orang
di sana yang sebagian besar beragama Kalang memuliakan Bandung
Bandawasa. Bandung dianggap nabi mereka. Pada saat hari perayaan
keagamaan mereka bersama-sama makan enak dan bersenang-senang di
rumah. Sunan Benang berkata, “Jika begitu maka orang di sini sama-
sama beragama Gedhah, Gedhah itu tidak hitam ataupun putih. Tempat
ini pantas disebut Kutha Gedhah.”)

Ki Bandar matur: “Dhawuh pangandika panjênêngan, kula ingkang
nêkseni”. Tanah saloring kutha kadhiri banjur jênêng Kutha Gêdhah,
nganti têkane saiki isih karan Kutha Gêdhah, nanging kang mangkono
mau arang kang padha ngrêti mula-bukane.

(Ki Bandar menjawab, “Baik, yang mulia, saya yang menjadi saksi.”
Tempat di bagian utara Kediri namanya mulai sekarang adalah Kutha
Gedhah.” Hingga saat ini masih disebut dengan Kutha Gedhah, tetapi
orang jarang mengetahui asal mula nama tersebut.)

Sunan Benang ngandika marang sakabate: “Kowe goleka banyu imbon
mênyang padesan, kali iki isih banjir, banyune isih buthêk, yen
diombe nglarani wêtêng, lan maneh iki wancine luhur, aku arêp wudhu,
arêp salat”.

(Sunan Benang berkata pada sahabatnya, “Carilah air minum di desa,
sungai masih banjir dan airnya keruh. Jika diminum maka akan
menyebabkan sakit perut. Selain itu sudah waktunya salat Lohor. Saya
mau wudhu untuk salat”)

Sakabate siji banjur lunga mênyang padesan arêp golek banyu, têkan
ing desa Pathuk ana omah katone suwung ora ana wonge lanang, kang ana
mung bocah prawan siji, wajah lagi arêp mêpêg birahi, ing wêktu iku
lagi nênun. Sakabat têka sarta alon calathune: “mBok Nganten, kula
nêdha toya imbon bêning rêsik”. mBok Prawan kaget krungu swarane wong
lanang, barêng noleh wêruh lanang sajak kaya santri, MBok Prawan
salah cipta, pangrasane wong lanang arêp njêjawat, mêjanani marang
dheweke, mula ênggone mangsuli nganggo têmbung saru: “nDika mêntas
liwat kali têka ngangge ngarani njaluk banyu imbon, ngriki botên
entên carane wong ngimbu banyu, kajaba uyuh kula niki imbon bêning,
yen sampeyan ajêng ngombe”.

(Salah seorang sahabatnya lalu pergi ke desa mencari air minum. Ia
sampai di desa Pathuk dan menjumpai rumah yang nampaknya tidak ada
prianya. Yang ada hanya seorang gadis perawan menjelang dewasa,
dimana saat itu ia sedang menenun. Sahabat Sunan Benang mendekat
serta berkata perlahan, “Mbok Nganten (panggilan terhadap wanita
dalam bahasa Jawa), saya minta air minum yang bening dan bersih.”
Gadis perawan itu terkejut mendengar suara pria, ketika menoleh ia
melihat seorang pria yang nampaknya mirip santri. Gadis perawan
tersebut salah sangka, ia mengira orang tersebut ingin menggodanya,
maka dijawabnya dengan perkataan kotor, “Anda menyeberang sungai
datang kemari untuk minta air minum. Di sini tidak ada air minum,
selain air kencing saya yang bening, jika Anda ingin meminumnya.”)

Santri krungu têtêmbungan mangkono banjur lunga tanpa pamit lakune
dirikatake sarta garundêlan turut dalan, satêkane ngarsane Sunan
Benang banjur ngaturake lêlakone nalika golek banyu. Sunan Benang
mirêng ature sakabate, bangêt dukane, nganti kawêtu pangandikane
nyupatani, ing panggonan kono disabdakake larang banyu, prawane aja
laki yen durung tuwa, sarta jakane aja rabi yen durung dadi jaka
tuwa, barêng kêna dayaning pangandika mau, ing sanalika kali Brantas
iline dadi cilik, iline banyu kang gêdhe nyimpang nrabas desa alas
sawah lan patêgalan, akeh desa kang padha rusak, awit katrajang
ilining banyu kali kang ngalih iline, kali kang maune iline gêdhe
sanalika dadi asat. Nganti tumêka saprene tanah Gêdhah iku larang
banyu, jaka lan prawane iya nganti kasep ênggone omah-omah. Sunan
Benang têrus tindak mênyang Kadhiri.

(Sang santri yang mendengar ucapan kotor itu pergi tanpa pamit dan
jalannya dicepat-cepatkan. Ia menggerutu dalam hati dan menceritakan
pengalamannya di hadapan Sunan Bonang. Ketika mendengar hal itu Sunan
Bonang marah sekali, ia kemudian mengucapkan sumpah serapah pada
warga desa tersebut. Tempat itu dikutuk agar susah mendapatkan air,
para gadisnya akan terlambat menikah dan demikian pula kaum
perjakanya. Sesudah kutukan tersebut diucapkan aliran Sungai Brantas
menjadi kecil. Aliran sungai yang pada mulanya besar itu menyimpang
dan membanjiri desa, sawah, dan ladang. Banyak desa yang rusak karena
diterjang aliran sungai yang berpindah alirannya. Sungai yang pada
mulanya deras alirannya itu menjadi surut. Hingga saat ini tempat
tersebut menjadi susah air serta gadis dan perjakannya terlambat
menikah. Sunan Benang melanjutkan perjalanannya ke Kediri.)

Ing wêktu iki ana dhêmit jênênge Nyai Plêncing, iya iku dhêmit ing
sumur Tanjungtani, tansah digubêl anak putune, padha wadul yen ana
wong arane Sunan Benang, gawene nyikara marang para lêlêmbut, ngêndêl-
êndêlake kaprawirane, kali kang saka Kadhiri disotake banjur asat
sanalika, iline banjur salin dalan kang dudu mêsthine, mula akeh
desa, alas, sawah sarta patêgalan, kang padha rusak, iya iku saka
panggawene

(Pada waktu itu ada seorang makhluk halus bernama Nyai Plencing,
yakni makhluk halus yang berdiam di sumur Tanjungtani. Anak cucunya
para berkeluh kesah padanya, mereka melaporkan tindakan orang bernama
Sunan Benang yang kegemarannya menyiksa para makhluk halus serta
memamerkan kesaktiannya. Sungai yang mengalir di Kediri dijadikan
surut airnya serta berpindah alirannya ke arah lain yang tidak
seharusnya. Sehingga banyak desa, hutan, sawah, dan ladang yang
rusak. Semua itu akibat ulah Sunan Bonang.)

Sunan Benang, kang uga ngêsotake wong ing kono, lanang wadon ngantiya
kasep ênggone omah-omah, sarta kono disotake larang banyu sarta
diêlih jênênge tanah aran Kutha Gêdhah, Sunan Benang dhêmêne salah
gawe. Anak putune Nyai Plêncing padha ngajak supaya Nyai Plêncing
gêlêma nêluh sarta ngrêridhu Sunan Benang, bisaa tumêka ing pati,
dadi ora tansah ganggu gawe. Nyai Plêncing krungu wadule anak putune
mangkono mau, enggal mangkat mêthukake lakune Sunan Benang, nanging
dhêmit-dhêmit mau ora bisa nyêdhaki Sunan Benang, amarga rasane awake
padha panas bangêt kaya diobong.

(Sunan Bonang juga mengutuk orang di sana, gadis dan perjaka akan
terlambat kimpoi. Sunan Benang itu kegemarannya bertindak salah. Anak
cucu Nyai Plencing bersama-sama memohon Nyai Plencing agar bersedia
menyantet Sunan Benang sampai mati dan tidak menganggu mereka lagi.
Nyai Plencing yang mendengar keluh kesan anak cucunya itu, segera
pergi menjumpai Sunan Benang. Tetapi makhluk-makhluk halus tersebut
tidak dapat mendekati Sunan Benang, karena tubuh mereka serasa panas
terbakar.)

Dhêmit-dhêmit mau banjur padha mlayu marang Kadhiri, satêkane ing
Kadhiri, matur marang ratune, ngaturake kahanane kabeh. ratune
manggon ing Selabale. (6) Jênênge Buta Locaya, dene Selabale iku
dununge ana sukune gunung Wilis. Buta Locaya iku patihe Sri Jayabaya,
maune jênênge kiyai Daha, duwe adhi jênênge kiyai Daka. Kiyai daha
iki cikal-bakal ing Kadhiri, barêng Sri Jayabaya rawuh, jênênge kiyai
Daha dipundhut kanggo jênênge nagara, dheweke diparingi Buta Locaya,
sarta banjur didadekake patihe Sang Prabu Jayabaya.

(Makhluk-makhluk halus itu lalu lari ke Kediri. Ketika tiba di sana
mereka melaporkan pada rajanya segala hal yang mereka alami. Raja
makhluk halus itu berdiam di Selabale, namanya adalah Buta Locaya.
Selabale itu letaknya ada di kaki gunung Wilis. Buta Locaya itu
adalah patih Sri Jayabaya, dulu namanya adalah kyai Daha dan memiliki
adik bernama Kyai Daka. Kyai Daha itu asal usulnya ada di Kediri.
Pada saat Sri Jayabaya tiba di sana, nama Kyai Daha itu dijadikan
nama negara dan ia kemudian diberi nama Buta Locaya dan dijadikan
patih oleh Sang Prabu Jayabaya.)

Buta iku têgêse: butêng utawa bodho, Lo têgêse kowe, caya têgêse:
kêna dipracaya, kiyai Buta Locaya iku bodho, nanging têmên mantêp
sêtya ing Gusti, mulane didadekake patih. Wiwite ana sêbutan kiyai,
iya iku kiyai daha lan kiyai Daka, kiyai têgêse: ngayahi anak putune
sarta wong-wong ing kanan keringe.

(Buta itu artinya buteng atau bodoh, Lo itu artinya kamu, caya
artinya bisa dipercaya. Sehingga Kyai Buta Locaya itu artinya bodoh,
tetapi kawan yang setia dan patuh pada pimpinannya. Oleh karena itu
ia dijadikan patih. Yang pertama kali bergelar kyai adalah Kyai Daha
dan Kyai Daka. Kyai itu artinya mengayomi anak cucu dan orang-orang
yang berada di kanan-kirinya.)

Jêngkare Sri Narendra anjujug ing omahe kiyai Daka, ana ing kono Sang
Prabu sawadya-balane disugata, mula sang Prabu asih bangêt marang
kiyai Daka, jênênge kiyai Daka dipundhut kanggo jênêng desa, dene
kiyai Daka banjur diparingi jênêng kiyai Tunggulwulung, sarta dadi
senapatining pêrang.

(Sang raja lalu menuju ke rumah Kyai Daka. Di sana Sang Prabu
Jayabaya beserta seluruh pengikut dan pengawalnya disambut dengan
meriah, sehingga sang raja sangat mengasihi Kyai Daka. Nama Kyai Daka
dijadikan nama desa dan selain itu ia diberi gelar Kyai Tunggulwulung
serta diangkat menjadi panglima perang.)

Iklan

Posted on 19/09/2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 28 Komentar.

 1. Rengeng rengeng lirih ngantuk tenaannn…. Panjang abis. hehehe

  • Salam Mas Fumakila…………

   Weeh ada tulisan pelajaran baru……he..he..he…kemana kira kira muara tulisan atau pelajaran ini………

   Saya pernah membaca tentang hal diatas……saya pribadi menyimpulkan bahwa kebenaran perlu bukti dan harus dibuktikan oleh seseorang yang mengaku atau menganut soal ilmu kebenaran……….

   Kebenaran seharusnya menghasilkan suatu aturan yang memang benar dan ada manfaat bagi semua mahluk…..kebenaran yang seharusnya seperti udara yang selalu mengisi semua ruang dan bukan seperti makanan lezat tapi ternyata berisi racun dan lambat laun membunuh tubuh sendiri…………

   Peristiwa ratusan tahun berlalu terjadi kembali dikota P……penghancuran patung patung seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang….orang anarkis dan mengatakan bahwa patung patung itu adalah kemusrikan…..

   Mereka yang berfaham sama seperti Sunan Bonang seperti orang paling benar sendiri dalam soal menyembah Tuhan…ambisius dan ingin dianggap seperti dewa karena ilmu saktinya…suci semuci…bagi mereka Tuhan seperti milik sendiri dan sepertinya orang Jawa tidak ber Tuhan tapi ternyata ketika mereka mati akhirnya menjadi setan gentayangan…….Tuhan mereka ternyata tidak berkenan dengan perlakuan dan sifat mereka……..apakah sudah ada yang tahu bahwa ada sunan yang sudah kesasar jalan pulangnya ??……

   Kalau mereka ditanya soal batu yang dalam ritualnya sebagai kiblat dan juga mencium batu itu maka kira kira apa yang dijadikan sanggahan untuk menghindari tuduhan dari penganut orang Jawa yang mengatakan bahwa perbuatan mereka juga sama yaitu menyembah batu……musrik yang sangat nyata…….

   Saya sudah muak dengan semua yang terjadi dinegeri ini….muak karena akibat adu domba dari para pengajar agama…..mereka mempengaruhi rakyat kecil dengan menghasut dan mendoktrin dengan faham yang dogmatis….anarkis…egois…sok benar sendiri……..

   Apakah mata mereka melek atau buta ??……hancurnya negeri ini gara gara siapa dan gara gara sifat dan faham apa ??…….mereka yang hanya ngomong doang soal agama dan soal Tuhan tapi dan ternyata semua hanya omong kosong melompong…….

   Semua apa yang dilontarkan dalam rumusan fahamnya ternyata dikhianati sendiri…..mereka sepertinya lebih pinter dari pencetus lambang dan sila Garuda Panca Sila……mereka seperti orang tuli dan buta yang tidak mau mengerti hakekat dari Panca Sila……..mereka yang ternyata tidak mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia………

   Sesama islam adalah seperti saudara sendiri ternyata juga seperti geledek guntur tapi tidak pernah turun hujan….banyak orang islam yang sangat miskin dan sikaya entah dimana…….

   Misalkan Prabu Brawijaya bisa mengetahui akhir dari akibat faham ini maka tentu dan pasti beliau menolak ajaran arab ini masuk negeri Mojopahit ……
   Sepertinya terjawab juga soal tidak maunya Sabdo Palon masuk faham ini dan akhirnya kita tahu juga alasan geramnya si SP / Sabdo Palon dan berjanji untuk kembali ke tanah Jawa sebagai anak cucunya para leluhur untuk meluruskan dan membenarkan apa yang selayaknya dikatakan benar…….

   Tulisan ini memang menyakitkan bagi saya pribadi yang juga beragama islam……menurut saya islam itu tidak seperti apa yang sedang terjadi saat ini…..islam yang menurut saya adalah indah bila seseorang penganut benar benar melakukan dan juga menggunakan hati nurani dan logika pikirnya dan tidak gampang terprovokasi atau dicemari oleh pikiran para pengajar yang hanya berbicara soal kulit saja……hanya mengupas dan mengedepankan pahala dan surga…….disuruh menyembah dengan embel embel kenikmatan dunia dan akherat tapi sudah meninggalkan dan tidak pernah membicarakan soal hati dan perilaku budi luhur yang sudah diwariskan kepada tanah Jawa ini seperti kacang yang lupa kulitnya…………………………………………………….salam prihatin……………

   • Mas Strip.( _ )

    Serat di atas adalah sama saja dengan semua tulisan yg sdh ada. artinya kitab kitab nomor wahid. Siapa yang bs mengerti makna dari semua tulisan itu kecuali yang empunya tulisan dan kitab. Kalimatnya adalah. JANGAN percaya begitu saja. ambil sisi positifnya dan kerjakan.

    Ada seorang yang mengatakan kepada saya bahwa rumusan yang ada selama ini adalah tidak seperti itu atau tidak benar seperti itu.

    Saya mencoba memahami. lalu timbul kesimpulan. Bahwa sejatinya adalah..
    Hati nurani kitalah yang berbicara. Keinginan kita untuk menjadi baik dan lebih baek lg atau kebalikannya. Dan satu hal. Percayalah kepada Yang Di Atas. Beliau lebih berkehendak atas segala perilaku kita dan bukan kita yang berkehendak atas dasar sebuah tulisan atau kitab

    Suwun

    • Mas Fumakila……….

     Benar menurut kodrat Illahi adalah kebenaran laku hati nurani……..hati yang paling dalam jangan dilawan…..keburukan atau tipu daya tidak mampu membohongi hati nurani…..tidak ada bangkai yang busuk tidak tercium baunya oleh hidung kita…….

     Manusia yang sudah nyata dalam sumpahnya dan menyembah sudah sangat tentu melakukan sifat welas asih dan puji sukur……bukan pembohongan dan pembodohan massal ……tidak ada rekayasa dalam pakem hidup sempurna dan menyembah…..
     Dalam menyembah Tuhan dan dalam berbuat baik tidak sangat perlu dengan dalih atau dalil dalil yang mbulet dan bertele tele dan juga dengan embel embel yang tidak tahu juntrungnya…….surga yang dikira mereka adalah tempat indah dan nikmat….ha…ha…ha….kemauan nafsu dhohir masih menguasai hati mereka….Tuhan menjadi tertutupi karena banguna surga……mereka menyembah surga dan kenikmatan…….

     Tidak ada dan tidak mungkin menemukan suatu hal ajaib sebagai pelajaran hakiki benar dalam hidup bila seseorang tidak melakukan soal kata kata dan ajakan hati nurani dan tidak ada ceritanya seorang bisa tahu bila tidak pernah melihat atau diberi sesuatu dan tidak ada ceritanya orang bisa makan dan tahu rasanya kalau tidak berusaha mencari apa yang seharusnya dimakan……

     Mencari Tuhan tidak belajar dan membaca buku saja dan memilih milih apa yang disukai dalam kitabnya dan kenapa mencari Tuhan dengan tidak melakukan 3 hal yang mendasar sebagai dasar niat ingsun melakukan dan menjalani hidup dengan sempurna dan selamat yaitu berpuji sukur dan welas asih ….
     Pengakuan dan mengakui bahwa kita sudah diberi dan merasakan hidup dan berbuat kasih dan sayang sesama manusia demi mewujudkan hakekat puji sukur tersebut……

     Kasih dan sayang kepada sesama manusia dan tentunya banyak hal pakem yang harus tidak boleh dilanggar…..kejujuran dan pantang merugikan orang lain………

     Para manusia hebat seperti para orang Jawa tentunya belajar bukan dari buku agama saja tapi dengan topo broto atau topo laku / ngrame dan para Nabi atau Rosul juga dipercaya sebagai pelaku topo topo tersebut dan anehnya kenapa para penganutnya tidak dan jarang melakukan apa apa yang sudah dilakukan para penghulunya…..mereka hanya uthak athik gatuk dan merekayasa hukum hukum itu dan dimanipulasi demi sesuatu yang semestinya tidak diperlukan dalam hidup yaitu sifat angkara nafsu dan sangat cinta dunia……………..

     • Selamat mlm mas titik

      Saya sangat setuju dgn tulisan njenengan..bahwa benar rmenurut kodrat ilahi.. adalah laku hati nurani.
      Tapi tetap aja banyak yg masih melawan hati nuraninya sendiri..

      Sudah hilang rasa welas asih dan tidak ada kejujuran sama sekali .. yg ada hanya pembohongan dan pembodohan..
      Dan mereka lupa// sepandai pandai membungkus.. yg busuk berbau jg.. dan mereka juga lupa. bahwa.. se pandai pandai tupai melompat satu kali pasti jatuh jugA

      Mengumbar hawa nafsu dan kesenangan lupa bahwa itu semua juga merugikan diri sendiri..

      Jadi lupa menyembah Tuhan karena surga bagi mereka adalah nafsu duniawi..dan sangat indah menurutnya..

      Sudah tidak punya kasih sayang yg alami ..
      Tidak ada pengendalian diri..

      Mencintai kesenangan dari pada mencintai Allah.

      Berpengabdian saleh hanya secara lahiriah… tetapi tidak hidup sesuai dgn kuasanya..

      Tidak peka akan teguran Allah..

      Dan dia hanya mencintai dirinya sendiri..

      Inilah gambaran manusia pada akhir jaman…yg tidak sadar ..bagaimana seharusnya
      menjalani hidup yg baik dan benar..

      matur nuwun.

    • Mas Fumakila…..

     Bahwa sejatinya adalah…. Hati nurani kita yg berbicara….. benar sekali..
     Keingininan kita untuk jadi baik dan lebih baik lg atau kebalikannya.. dan satu hal..
     Percayalah pada Yang diatas….. ini jg benar sekali..

     Beliau lebih berkehendak atas segala perilaku kita dan bukan kita yang berkehendak atas dasar sebuah tulisan atau kitab.

     Pada dasarnya.. Tuhan berkehendak menjadikan kita semua baik.. tetapi pada kenyataannya sdh banyak yg melanggar kemauan Tuhan..

     Tuhan memberikan kita banyak pilihan…kadang Tuhan j mengijinkan kita untuk mendapat penderitaan .. agar kita mengerti apa itu makna hidup.. mengijinkan kita dapat kehancuran hati .. agar kita mengerti bagaimana caranya bangkit….. dan juga mengijinkan kita dapat luka . agar kita jd tegar..

     Semua yg indah yg baik sdh diberikan Tuhan dari surga . tinggal kita memilih..

     Jd hidup kita perilaku kita ditentukan oleh hati nurani kita sendiri .. Tuhan hanya memberi kita pilihan…dan jg solusi nya.

     Tinggal kitanya…. mau ikut Tuhan.. atau ikut godaan….yg banyak menjanjikan kenikmatan kesenangan… maksiat dan lain2 nya…

     bukankah begitu mas..?

     matur nuwun selamat malam.

 2. dharma gandul…… sebuah dharma yang digandul-gandul,
  sebuah dharma yang belum tuntas penyelesaiannya,
  smoga ndang bar, ganti crito liane…………

 3. Pupuh I Dhandhanggula : 58 pada (bait)
  Pupuh II Asmaradana : 88 pada
  Pupuh III Dhandhanggula : 52 pada
  Pupuh IV Pangkur : 86 pada
  Pupuh V Sinom : 43 pada
  Pupuh VI Dhandhanggula : 42 pada
  Pupuh VII Sinom : 63 pada
  Pupuh VIII Pangkur : 176 pada
  Pupuh IX Asmaradana : 33 pada
  Pupuh X Dhandhanggula : 58 pada
  Pupuh XI Mijil : 74 pada
  Pupuh XII Kinanthi : 33 pada
  Pupuh XIII Megatruh : 37 pada
  Pupuh XIV Pocung : 25 pada
  Pupuh XV Asmaradana : 21 pada
  Pupuh XVI Girisa : 15 pada
  Pupuh XVII Kinanthi : 41 pada

  * Maskumambang: Gambaraké jabang bayi sing isih ono kandhutané ibuné, sing durung kawruhan lanang utawa wadon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadon, kumambang ateges uripé ngambang nyang kandhutané ibuné.
  * Mijil: Ateges wis lair lan wis cetha priya utawa wanita.
  * Sinom: Ateges kanoman, minangka kalodhangan sing paling wigati kanggoné wong anom supaya bisa ngangsu kawruh sak akèh-akèhé.
  * Kinanthi: Saka tembung kanthi utawa nuntun kang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripan ing alam ndonya.
  * Asmarandana: Ateges rasa tresna, tresna marang liyan (priya lan wanita lan kosok baliné) kang kabèh mau wis dadi kodrat Ilahi.
  * Gambuh: Saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yèn wis jumbuh / sarujuk banjur digathukaké antarane priya lan wanita sing padha nduwèni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan.
  * Dhandhanggula: Nggambaraké uripé wong kang lagi seneng-senengé, apa kang digayuh bisa kasembadan. Kelakon duwé sisihan / bojo, duwé anak, urip cukup kanggo sak kulawarga. Mula kuwi wong kang lagi bungah / bombong atine, bisa diarani lagu ndandanggula.
  * Durma: Saka tembung darma / wèwèh. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripé, banjur tuwuh rasa welas asih marang kadang mitra liyané kang lagi nandang kacintrakan, mula banjur tuwuh rasa kepéngin darma / wèwèh marang sapadha – padha. Kabèh mau disengkuyung uga saka piwulangé agama lan watak sosialé manungsa.
  * Pangkur: Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Kang dipikir tansah kepingin wèwèh marang sapadha – padha.
  * Megatruh: Saka tembung megat roh utawa pegat rohe / nyawane, awit wis titi wanciné katimbalan marak sowan mring Sing Maha Kuwasa.
  * Pocung: Yen wis dadi layon / mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sak durungé dikubur.

  Ikut nulis..hehehehe

 4. spsw nusantoro

  Salam Rahayu semua sederek sedulur.
  Serat Darmogadhul sengaja saya tampilkan untuk di baca dan di pahami bersama bgaimana cerita pada masa lampau. Meski sudah di tulis di banyak tempat dan mungkin sudah membosankan, ada baiknya kita pelajari kembali buku buku yang telah usang. Dan kita coba temukan bersama apa saja yang tersirat di dalamnya dikaitkan dengan masa sekarang. Bukan bertujuan untuk mengadu domba. Tetapi sebaiknya dilihat lebih ke arah mawas diri dan perbaikan. Mohon maaf sekiranya isinya mash kurang lengkap. Nantinya akan kami sempurnakan kembali.
  Untuk Mas Andy terima kasih telah sudi mampir di blog saya. Filosofi profesor pikun adalah mengulang terus bab yg sama sampai ditemukan hasil akhirnya. sampai pikun lupa makan lupa mandi.
  Akhir kata… Bagi mereka yang ingat sambutlah Darmo sedang yang lupa terimalah Modar… itulah filosofi sederhana
  Matur nuwun

 5. Mijil: Ateges wis lair lan wis cetha priya utawa wanita.

  Yang saya tau adalah…
  Mijil : Ateges wis lair , jelas priya, tapi rada ra cetha , soale kadang marung kadang dugem. ga jelas seng di ombe opo. senengane melek an xixixixixuuuxxx…

  Ono maneh seng ra cetha..
  Sembako : Sembarang Kolu… kabeh di ombe… xixixixixxxuuuxxxx…

  • Salam Mas Bejo Banget…………

   Tulisan yang membuka buku yang sudah berdebu…….ha..ha..ha…..
   Buku yang seharusnya dibaca dan dijadikan cermin para fanatik yang hati dan matanya mblereng mblero juling….pengku…keras hati….sok tahu soal sejatinya hidup….sok tahu soal hidupnya….sok tahu Gusti Maha Suci ….

   Mereka seperti sudah paling suci sendiri bila sudah melantunkan isi kitabnya dan ternyata hanya seperti orang kesurupan…..apa yang dibaca disetiap harinya ternyata tidak diketahui maknanya dan juga dilanggar disetiap waktunya……sangat lucu dan menggelikan…..

   Sholat atau menghadap Tuhan seperti menghadap kepada siapa dan remeh temeh….mereka pasti kualat dan terhukum……mereka melakukan ritual demi status atau baju….diperlihatkan supaya manusia lain tahu atau mereka sedang berbohong kepada dirinya dan juga berbohong kepada orang lain…….
   Aneh dan tidak masuk akal kalau mereka sangat percaya bahwa dosa yang dilakukan dengan sengaja bisa dilebur dengan melakukan atau melaksanakan rukun islam…..waktunya sholat yaa sholat dan waktunya maling yaa maling….ini peristiwa nyata dan pengakuan dari beberapa orang yang pernah saya dengar……dosa yang terhapus bila melakukan apa yang sudah diajarkan oleh guru pengajar…..anehkan……….

   Kalau para mereka yang menganut ajaran ini dengan benar maka tidak seharusnya negeri ini hancur remek njobo njero……kalau ajaran ini benar benar suci dan tidak diselewengkan maka pasti dan tentu tidak ada aliran fahan yang sampai berjumlah puluhan…..aneh juga………………………………salam prihatin………..

   • Mas Titik 2 (..)

    Salah satu dari 10 Perintah Allah yg saya ketahui berbunyi

    JANGAN SEBUT NAMA ALLAH TIDAK DENGAN HORMAT

    Kasus
    1. Tukang becak, dagang nasi, dsb Pada saat jualan sepi akan mengatakan
    YA ALLAH PARINGONO DUWIT SAK BESEK
    2. Ustad Jamaaaaaaaaaahhhhhh… Alhamduuuuuuliiilaaahhhhh…..
    tampil dengan menangis menghiba di depan artis , orang banyak dan pemirsa se Indonesia. menangis melolong… Artis menetekan airmata kesedihan Ustad menangis bahagia program JAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAHH.. nya lancar. dan itu artinya profit.
    3. dsb

    Begitukah kita berbicara kepada Allah kita?
    Allah kita jadikan obyek untuk mengais rejeki?
    Halal kah?

    Sebut Nama Allah mu dalam kesendirian dan kesunyian di kala kamu berdoa..

    KUN FA YAKUN

    • Hi..hi..hi…saya muak dan neg melihat mereka di TV……..acara itu seperti acara TMP……topeng monyet plaza………

     Saya jadi ingat sosok penceramah sepuh di TV hitam putih jaman dulu …..sangat jauh kwalitasnya dari para dai ustad di TV. sekarang……anak saya saja bilang…ini pelawak….celebrity atau pakar agama…….. kik…kuk…. .

 6. Salam dan hormat saya kepada Mas Kuda Gunung……..

  Semoga Njenengan selalu sehat dan banyak rejeki….selalu mendapat limpahan rahmat dari NYA………

  Mohon doanya untuk usaha yang sedang saya kerjakan dan semoga alat yang sedang saya kerjakan bisa selesai dalam bulan desember 2011……

  Salam saya untuk Jeng Elly dan semoga mendapat apa yang sedang diinginkan………salam rahayu…………..

  • Sslsm sejahtera.

   Bapak Js..

   Saya cuma bisa berdoa. semoga usaha bapak lancar dan berhasil..
   Tuhan merestui dan memberkati semua usaha yg bapak jalankan..
   Amiin

   salam sejahtera jg buat saudara2 semua yg ada di blog ini.

 7. Selamat pagi..

  Sering kali kita merasa sebagai orang yang paling sempurna…..padahal tanpa kita sadari
  di saat itu lah tampak ketidak sempurnaan kita.

  Ingat ketika kita diberikan suatu kelebihan oleh Tuhan bukan untuk menjadikan kita orang yg sombong ..tapi Tuhan ingin kelebihan kita menjadi berkat buat orang lain..

  Kelebihan yg Tuhan berikan jangan menjadikan kita orang yg sombong dan angkuh…
  karena kelebihan kita akan berharga ketika kita tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan dipenuhi dengan kerendahan hati.

  Lakukan tugas kita di dunia bukan untuk mendapat pujian dari orang lain… Tapi lakukan
  tugas kita didunia karena kita ingin melakukannya untuk Tuhan.

  TUHAN melihat hati kita karenaTUHAN tau sedalam apa ketulusan kita terhadap orang lain.

  Buah berkat akan senantiasa dipetik oleh orang2 yg taat pada jalan TUHAN.

  Hiduplah dgn penuh kerendahan hati.., jangan selalu meremehkan orang lain..
  Karena hidup ini bak roda berputar Seringkali orang yg kita remehkan adalah orang yg justru dipakai TUHAN untuk menolong kita….

  Ayo kita koreksi diri …. Tuhan memberkati..

  • Salam Mas Sintal……..

   Terima kasih dengan doanya……….

   Mohon maaf bila apa yang saya tulis sepertinya menggambarkan bahwa saya adalah sosok yang sombong atau angkuh…….

   Mas Sintal…saya hanya sedih saja soal nasib bangsa ini……..bangsa ini hancur lebur juga karena sifat sifat yang tidak baik hampir disetiap lapisan masyarakat……….

   Sangat setuju dengan nasehat para pinisepuh bahwa kelebihan kita memang dan seharusnya diberikan kepada orang lain…….manusia yang berilmu dan beriman seharusnya sebagai lentera yang menerangi kegelapan……

   Saya sampai sekarang masih saja bingung bahwa bangsa kita yang dikatakan sebagai manusia beriman ternyata tidak bisa menciptakan suasana tentram dan damai dan kenapa pula tanah yang begitusubur ternyata tidak bisa memelihara dan menyejahterakan rakyatnya…….apa sebenarnya yang keliru dinegeri ini…..para manusianya atau ada hal lain yang sudah disalah artikan atau ada hal yang lebih baku yang tidak dijalankan sebagai cerminan bahwa mereka benar benar manusia yang hidupnya selalu dan jelas jelas menyembah Tuhan YME……..salam prihatin……

 8. Salam bapak JS

  Kalau menurut saya bapak bukan orang yg sombong..tp seseorang yg penuh harap
  kalau sombong spt ini

  ** S-O-M-B-O-N-G**

  Sombong adalah penyakit yg sering menghinggapi kita semua.. benih2 nya kerap muncul tanpa kita sadari.

  **Ditingkat pertama sombong disebabkan oleh faktor materi.
  Kita merasa lebih kaya..lebih rupawan..dan lebih terhormat dari yang lain.

  **Di tingkat ke dua sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan
  Kita merasa lebih pintar ,lebih kompeten,dan lebih berwawasan dari yg lain..

  **Di tingkat ke tiga… sombong disebabkan oleh faktor kebaikan..
  Kita menganggap diri kita lebih bermoral .. lebih pemurah.dan lebih tulus di bandingkan dengan orang lain.

  ****YANG MENARIK
  Semakin tinggi tingkat kesombongan…… semakin sulit kita mendeteksi nya.

  **Sombong karena mater isangat mudah terlihat.
  namun sombong karena pengetahuan………. apalagi sombong karena kebaikan susah terdeteksi.
  karena sering kali hanya berbentuk benih benih halus….di dalam bathin kita

  **Cobalah setiap hari kita memeriksa Perilaku kita..
  Karena manusia hanya seperti debu… yang suatu saat akan hilang… dan lenyap ..

  Ampuni aku ya Tuhan kalau tanpa kusadari aku telah menyombongkan diriku ini..

  Kesombongan hanya akan membawa kita pada kejatuhan yang dalam..

  selamat sore….
  salam sejahtera buat saudara semua.

 9. sombong atow tidak sombong = tuhan wis gak ngurusi
  islam atow non islam = tuhan yo gak ngurusi

  semua kembali ke tujuan awal nya,
  hasil nya ditanggung dewe-2

  apa sebnrnya tujuan utama aki-2 dari tanah seberang (arab) menginjakkan kaki di bumi nusantara ?
  gold gospel glory ? opo yo mung semono tujuane ?

  masing-2 umat sdh punya jatah dan tugas,
  piye klo lebih tertarik dg rumput tetangga yang lebih hijau ?

  seperti iklan di tv, mata mbliyer liat rumput tetangga lebih hijau,
  ternyata tetangga e gak suka makan rumput, tapi demen sekali makan steak

  klo sdh begini sapa yg akan disalahkan ?

 10. Tulisan dan postingan yg menarik untuk dijadikan pelajaran di universitas, fakultas/jurusan sastra.
  Atau minimal dicetak dan disediakan diperpustakaan, sebagai bagian dari pengetahuan.
  Saya dari dulu berikir mahasiswa kok sentris dlm melihat kebudayaan, agama.? Seharusnya Universitas itu melahirkan benak2 yg lebih luas dlm melihat atau memikirkan kehidupan… dari kata UNIVERSAL… Ada yg salah Negara ini.
  Salam.

  • Salam Mas Ijogading / empedu……….terima kasih bila sudah mapir di rumah sederhana ini…..apakah sudah mencicipi kopi tubruk Mas SPSW…he..he….he….kopinya terasa pahit…sedikit gula..kental…..uueenaaak tenan……….ditunggu tulisan komentar yang lain……..salam rahayu

 11. Salam mbah @JS,
  Guru rupo pernah bilang nek kowe wong jowo kudune ndosor ngarep wetan, cucunya tanya, apa maksudnya mbah buyut? Nek kowe ngadep wetan iku ngenteni matahari, sing jenenge ngenteni iku menunggu matahari, artine bangun harus pagi, dan ucapkan selamat pagi sang surya..
  jadikanlah aku sepertimu penerang kehidupan..!
  Semoga blog ini menjadi mercuSUAR bagi kita semua..

  @JS,
  Terimakasih mbah…
  Kulo sampun nyicipi 3macam kopi dunia fana ini mbah, kopi tubruk, kopi bubuk dan kopi instant… Yg paling enak kok kopi bubuk….hehehehehe..tapi ramuan kopi tubruk mas SPSW belum, saya pingin nyicipi…

  Salam jatidiri.

  • Salam Mas Ijogading………..

   Terima kasih bila sudah memberi kias dan saran untuk bangun pagi dlosor ngadep wetan….bersugesti untuk bisa menjadi dan bersifat menerangi…..he..he…apakah itu berarti Njenengan sudah melakukan itu disetiap harinya……….

   Saya selalu mempelajari tulisan njenengan di blog discotik dan ternyata pemikiran dan wawasan Njenengan sangat berarti dan memberikan pencerahan………..

   Saya di blog ini atau blog sebelumnya menulis hanya berkisar pengalaman pribadi dan pandangan anak anak yang sepertinya tidak ada pelajaran yang berharga …kami sebenarnya sangat bodoh dalam soal ilmu agama atau ilmu spiritual….kami hanya menyampaikan gambar gambar gaib dan bukan ilmu manfaat spiritual atau soal pelajaran agama………

   Semoga Mas Ijogading bisa selalu menulis untuk kita semua disini …..menulis suatu pelajaran ilmu manfaat untuk manusia banyak……salam rahayu…….

 12. @js
  Salam damai dlm SPSW.

  Triliunan rupiah dana negara sdh dikeluarkan, ribuan sekolah agama, pesantren, perguruan tingkat dasar, menengah sampai IAIN di siapkan dari jaman orba sampai sekarang, dengan niat baik mengatakan:
  “dari pelajaran agama mental akan menjadi baik”…!
  tapi apa yg “negeri” ini peroleh dari anak2 bangsa dari perguruan itu..
  Wah… jadi teringat sama GusDur beliau sosok yg universal dlm pandangan hidupnya. Mungkin terbesit ada kekeliruan dlm management pemerintahnya yg tdk pener dlm pendidikan keagamaan, shg beliau berencana membubarkan Kementerian Agama… atau mungkin ada kekeliruan dlm “makna” Haji menjadi dlm “uang” urusan Haji yg terbuang triliunan rupiah itu..

  GURU RUPO
  Purwonya: digugu ditiru.
  nuwun sewu @js.. Saya jauh dari rasa heran kalau putra2 jenengan menurun(karma) dari tujuan jenengan, laku prihatin luhur mulai saat putra2 jenengan dlm kandungan Ibunya.
  Selamat menikmati salah satu prosa dlm hidup jenengan, mudah2an tdk meleset….

  #Tanpa disadari kita diawasi oleh orang tua, setiap kita melakukan kegiatan/kebiasaan di siang hari semasa kecil. Kemudian orang tua meminta kita menceriterakan semampu kita disetiap kejadian dan beliau hanya manggut manggut…setiap malam sebelum tidur…
  #Beranjak remaja, beliau menanyakan hal yg sama, tapi tidak setiap malam, tapi setiap 3 atau 4hari dimalam hari…dan beliau sedikit memberikan penilaian dan saran2 yg baik menurut beliau…dan sering menjadi debat dan kita remaja pasti selalu kalah.
  #Beranjak dewasa, beliau tetap menanyakan hal yg sama, tidak setiap 3hari.. tapi setiap minggu disetiap hari kelahiran kita(wajib mutih), lebih sakral lagi disetiap pasaran(35hari misalnya jumat kliwon, atau sabtu legi dari msg2 kelahiran) beliau memberi penjelasan tentang hal yg lebih kompleks dlm permasalahan hidup.

  #Begitulah bayangan sejarah dari seseorang “bopo biyung” yg membuat putra/putrinya menjadi wujudnya, karmanya.!
  Guru yg sebenarnya adalah beliau Orang Tua kita, Guru lainnya adalah guru yg kenomor setelahnya.!
  #maka kita wong Jowo wajib sungkem, nyembah, mencium tangan Orang Tuanya, ndlosor diselangkangan kaki Ibu kalau salah atau mohon restu, kepada kakek neneknya, leluhurnya… Kita tidak wajib bahkan nggak perlu mencium tangan ki’dalang'(ustad) krn dari garis keturunan berbeda. Akhirnya dari sinilah kebiasaan unggah-ungguh (bisa belum tentu boleh), bibit bebet bobot untuk menghadapi kehidupan dunia ini, drajat untuk menaklukkan dan menguasai hidup, bhen uripe dadhi enak dan pener.
  #setelah dewasa, dan mau nikah… kita tanyakan lagi, apa yg beliau pikirkan disaat kita masih dlm kandungan Ibu.?
  Beliaupun menjawab:
  Niat, dengan laku prihatin, eling lan waspodo, topo seliro, poso ngunduh ing pekerti..!
  –oOo–
  mmmh…
  sekalipun bangsa ini dlm keterpurukan akhlak…. Setidak-tidaknya kita dicetak dan mencetak anak dg ajaran ini dan inilah akan menjadikan kita orang2 makmur (spt yg tersirat dlm qur’an albakaroh 4dan5).

  Salam.
  RAHAYU

 13. Salam Mas Ijogading……..

  Terima kasih atas cerita sembah sungkem….pendidikan dan harapan orang tua kepada anak anaknya…….

  Ditempat kerja saya didatangi pinisepuh….beliau pernah meninggal selama 6 jam dan hidup kembali ketka sudah dikafani……
  Beliau bercerita cukup banyak soal negeri ini…soal islam ……soal salah tafsiran dalam naik / berangkat haji….soal Nabi Isa…Heru cokro…..SP….Imam Mahdi….topo broto…..tidak makan daging / bangkai demi kebutuhan yang bukan jasad saja……menyepi dialam bebas untuk melihat bintang dilangit….dll……

  Semoga Mas Ijogading selalu memberikan ulasan yang menarik dan manfaat di rumah sederhana ini demi baiknya dan kesadaran atau salahnya bangsa ini……..salam rahayu……

 14. Serat Darmagandul merupakan kitab yang cukup dikenal dalam kesusasteraan Jawa. Tidak sedikit yang menggunakannya sebagai bahan studi sejarah, terutama terkait keruntuhan Majapahit. Darmagandul menggambarkan, Majapahit runtuh akibat serangan Demak. Raden Patah, Sultan Demak, dikisahkan sebagai anak durhaka yang tega memberontak kepada ayahnya, Prabu Brawijaya. Dan Wali Songo digambarkan sebagai manusia-manusia jahat yang tidak tahu balas budi, sehingga diplesetkan sebagai “walikan” (kebalikan).Kitab yang tidak jelas penulisnya dan dipenuhi dengan berbagai ejekan terhadap Islam ini ternyata banyak dijadikan rujukan dalam penulisan sejarah di Indonesia. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia II, misalnya, Darmagandul dimasukkan sebagai kronik atau sumber tradisi (Poesponegoro dan Notosusanto, 1992:450). Penggunaan Serat ini sebagai sebuah referensi sejarah juga dilakukan oleh Hasan Djafar dalam buku Masa Akhir Majapahit : Girindrawarddhana dan Masalahnya (2009:21).Umumnya sumber tradisi berupa babad jarang digunakan sebagai sumber sejarah yang terpercaya. Para penggunanya sebagai referensi, biasanya berpandangan bahwa tidak menutup kemungkinan sumber babad masih menyimpan kesan peristiwa sejarah dari masa lalu, meskipun bersifat kabur (Hasan Djafar, 1992: 121). Dengan argumentasi hampir serupa, para penulis lainnya juga mengambil rujukan dari Darmagandul. Misalnya, Sisworahardjo (1953:13), Danuwiyoto (1970:59), dan lain sebagainya.Proyek orientalisJika ditelusuri dengan cermat, penerbitan Serat Darmagandul sebagai referensi sejarah ternyata tidak lepas dari proyek orientalisme Belanda. Darmagandul ditulis pada Sabtu Legi 23 Ruwah 1830 Jawa (Darmagandul (a), 1959:4) atau tepat 16 Desember 1900 M. Identitas pengarangnya masih misterius, meski sejumlah penulis telah berusaha merumuskan sejumlah teori. Misalnya, M.H. Soewarno menulis bahwa pengarang Darmagandul adalah Ranggawarsita, pujangga Keraton Surakarta (1985:10, 92). Teori ini mudah terbantah, sebab Ranggawarsita telah wafat pada 24 Desember 1873 M (Samidi Khalim,2008: 95; Anjar Any,1980:78). Philip Van Akheren, akademisi Belanda, menyatakan pengarangnya adalah seorang Kristen bernama Ngabdullah Tunggul Wulung (Hasanu Simon,2008:464) atau dikenal dengan nama baptis Ibrahim. Teori ini menjelaskan adanya pengaruh Kristen dalam Serat Darmagandul namun belum sepenuhnya bisa dianggap akurat. Tunggul Wulung dikenal cukup menghormati Islam. Dia memiliki keyakinan bahwa “Muhammad dihormati dalam Injil” (Guillot,1985:45; Yoder,1977:34-41). Sedangkan Darmagandul justru menampilkan kesan melecehkan Islam, termasuk Nabi Muhammad.Sebagai referensi karya ilmiah, kitab ini memiliki problem. Identitas penulisnya yang tidak jelas akan berpengaruh terhadap kesahihan sumber dan otoritas pengarangnya. Dapat diketahui bahwa hampir seluruh isi Serat Darmagandul merupakan bentuk turunan dari cerita babad yang telah ada sebelumnya. Kitab yang dimaksud adalah Serat Babad Kadhiri yang ditulis pada tahun 1832 M oleh M.Ng. Poerbawidjaja dan M.Ng. Mangoenwidjaja. G.W.J. Drewes, seorang orientalis Belanda, mengungkapkan bahwa Babad Kadhiri menyediakan tema utama dan ide bagi penulisan Serat Darmagandul (Drewes, 1966: 327). Hampir seluruh cerita yang ada dalam Babad Kadhiri dapat dijumpai dalam Serat Darmagandul. Demikian juga tokoh cerita seperti Buto Locaya, Kyai Combre, Sabdo Palon, Raden Patah, Sunan Benang, dan lain sebagainya. Tokoh Ki Darmagandul dalam Serat Darmagandul kuat dugaan diinspirasi oleh tokoh Ki Darmakanda dari Serat Babad Kadhiri.Meski demikian cerita-cerita Kristen yang terdapat dalam Darmagandul, tidak terdapat dalam Babad Kadhiri. Drewes mengungkapkan bahwa pengarang Darmagandul telah memoles karyanya agar tidak spesifik sama dengan kitab induk yang menginspirasinya (Drewes, 1966:327). Jadi, pemikiran Kristen dan misi penginjilan dalam Darmagandul adalah murni pemikiran dari pengarangnya yang telah terpengaruh ajaran Kristen.Dari sisi metodologi penulisan, Serat Darmagandul sebagai karya derivatif dari Babad Kadhiri yang tidak dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Penyebabnya, Babad Kadhiri tidak dapat dikatakan murni sebagai sumber tradisi yang didasarkan kepada tradisi lesan. Mangoenwidjaja, salah satu pengarang babad ini, mengakui bahwa karyanya merupakan cerita pedalangan yang bersifat fiktif dan berbeda dengan sumber lainnya (Poerbawidjaja dan Mangoenwidjaja, 1932:88).Pengarang Babad Kadhiri juga menyatakan bahwa karyanya dibuat berdasarkan perintah dari pejabat Belanda. Ide penulisannya diambil dari hasil ritual pemanggilan makhluk halus. Pengarang menyebutkan bahwa melalui sebuah ritual tertentu maka jin bernama Kyai Buto Locaya dipanggil untuk masuk ke tubuh seorang medium, setelah medium “kerasukan” lantas di-”wawancarai”, dan hasilnya dicatat dalam narasi yang kemudian dikenal sebagai “Serat Babad Kadhiri” (Poerbawidjaja dan Mangoenwidjaja, 1932:5-7). Produk dari cara penulisan demikian, jelas sulit diterima sebagai bentuk referensi sejarah. Sedangkan Serat Darmagandul banyak mengadopsi substansi dari bacaan sumbernya, Babad Kadhiri. Maka Serat Darmagandul tidak seharusnya digunakan sebagai rujukan, sebab akurasi dan otoritasnya sulit diverifikasi.Serat Darmagandul memang memiliki ciri yang kental dengan semangat anti-Islam, pro-Kristen, dan pro-penjajah Belanda. Sikap anti-Islam ditujukkan misalnya, kitab Arab (Al Quran) harus ditinggalkan dan diganti Kitab Nabi Isa (Injil) (Darmagandul (b),1955:6). Sedang sikap pro-Kristen terungkap dengan diangkatnya cerita Dawud-Absalom, Dawud-Uria, pohon pengetahuan, dan sejenisnya yang bersumber dari Perjanjian Lama serta mendukung misi Injil di Jawa (Darmagandul (a),1959:49). Dukungannya terhadap penjajah ditunjukkan dengan pujian bahwa Belanda yang beragama Kristen adalah penyembah Tuhan yang benar dan lurus pengetahuannya (Darmagandul (b), 1955:102).Mencermati bahwa Babad Kadhiri merupakan produk dari proyek penjajah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Serat Darmagandul adalah kelanjutan langkah Belanda dalam menjinakkan perlawanan Islam. Pada sekitar 1900-an politik Belanda banyak diarahkan untuk mengantisipasi kekuatan Islam yang dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial (Steenbrink, 1984:241-242). Kebijakannya dilakukan dengan kristenisasi dan pemunculan apa yang disebut sebagai “kaum adat” (Benda, 1980:40-46). Kebijakan politik Belanda pasca 1850-an bukan sekedar bermotif ekonomi, beberapa kasus menunjukkan bahwa imperialisme Belanda adalah manifestasi idealisme yang bersifat politik dan agama (Kartodirdjo,1999:4-5).Jadi, substansi Serat Darmagandul lahir dan sejalan dengan kepentingan kolonialis. Penyusunan isinya yang problematik membuktikan bahwa kitab ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber rujukan, termasuk dalam menjelaskan keruntuhan Majapahit. Darmagandul membuktikan, bahwa bahwa kolonialisme dan orientalisme adalah dua sisi berbeda dari mata uang yang sama.
  ——————————————————————————————
  Dalam bulan ini ada hari UNIK dan MENARIK….

  JUM’AT PON = 13
  SABTU WAGE = 13
  MINGGU KLIWON = 13

  apa lagi berada di wilayah menjelang IDHUL ADHA (bulan pengorbanan). K
  Bagai mana q harus memanggil engkau saudaraku…. Teorimu masuk, Analisamu kritis, tapi apakah kebohongan bisa ditutupi oleh tingkah laku yg sok manis ???

  Adat di tempat kita memang mengajarkan, walau sakit hati, tetaplah tersenyum, lalu hujamkan hingga tewas. Akan tetapi ada di suatu daerah melukiskan tabiat, Diamku adalah maut.

  KIta percaya, kita yakini…. apakah itu masuk dalam ranah FITNAH. Mana kita tau. Jadi biarkan saja itu berjalan seadanya. Benar atau salah itu telah terjadi pada jamannya. Apakah kita akan mati-matian berkerut urat leher dan otak hanya karena hal yg kalian sendiri meragukannya. Mau didatangkan pelaku utamanya (Itu adalah JIN bagi sebagian orang, dan asli kata yang lainnya) Mau di telusuri…. ketemu sama siapa? memang masih ada yang umurnya lebih dari 200 thn dan tidak pikun ? KARMA, DHARMA, SEBAB, AKIBAT, PAHALA, DOSA. Mereka memiliki jalan yang telah diatur sedemikian rupa. Bagaimana kita tau kalau jalurnya tidak saling memotong atau tidak terjadi kemacetan, atau bahkan mungkin terjadi tabrakan fatal. Oleh sebab itulah saudara. Saya berterima kasih atas info yang masuk, baik itu memang benar ataupun info salah. Karena hal itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Kalau toh ingin kebenaran cerita yang benar dan jelas serta lengkap. Bertanyalah kepada pemilik hidupmu, lalu coba kau tuangkan dalam tulisan, dan setelahnya kamu yakini akan kebenarannya (tulisan), apa kira-kira yang akan engkau dapatkan ? sanjungan, ketenaran, senang hati, sedih, kecewa, sakit hati ataukah MARAH tiada terkendali dan tidak dapat dihentikan ? Kalau tidak memungkinkan untuk netral, data yang engkau ajukan harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan kepada manusia saja, tetapi dipertanggungjawabkan ke pada penguasa hidup. BERANIKAH?
  Banyak di antara yang sedang menjalani kehidupan di dunia ini mengangkat sumpah akan sebuah hal yang diyakini kebenarannya (dipersidangan, di tempat ibadah, dijalan, dirumah dll tempat…. karena memang masih longgar keadaannya. Coba kalau setiap penganggkatan sumpah itu berakibat langsung, tentunya kita akan berpikir sebelum menyebut nama-NYA. Tidak perlulah saya menggambarkannya, toh saudara sudah memiliki gambaran lengkap tentang murah dan meriah nama-NYA di sembarang tempat. Dan sayapun juga tidak menganjurkan anda untuk takut/tidak sama sekali menyebut nama-NYA, karena itu juga jelas-jelas salah. Tapi tempatkanlah DIA di tempat tersucinya (HATI), hormatilah DIA yang telah memberikan kebebasan kepadamu dan kepada kita semua untuk berbuat apapun (baik / buruk) Yang telah memberikan segalanya bagimu (hidup/mati). Bagai mana kita menghormatinya ? ya itu urusanmu dengan-NYA, urusanku dengan-NYA, urusan dia, dia, dia dengan-NYA. kita telah dibisiki oleh nurani, ditimbang dengan pemikiran/otak, dilaksanakan oleh NIAT dan TEKAD, untuk menggerakkan seluruh keinginan (salah/benar).

  Saudara… cukuplah dulu untuk yang ini, entah kalau waktu berbicara dengan sebab yang mendesak.
  Saya tidak menyalahkan saudara, malah saya bersukur karena ada tambahan pengetahuan yang belum masuk ke dalam memori pikiran saya. Hanya saja pesanku kepadamu saudara. Pertimbangkanlah untuk menceritakan masa lalu, bila tidak dari pengalaman pribadimu sendiri. karena apa yang terlihat, terbaca, tertulis, terucapkan.. itu memiliki nilai yang berbeda-beda. tergantung berapa besar keinginan saudara untuk memilih, memilah dan menyakini cerita tersebut sebelum membenarkan atau menyalahkan sebuah cerita hanya karena kabar KATANYA.

 15. SANTUN APRESIASI

  Historis Hirarki santun psikologis
  Kesantunan pasti tetap ada walaupun tersirat dalam sebuah ceritera
  Itu memang menjadi karakter dongeng negeri kita
  Karena teguran vulgar, atau hujatan langsung, bukan tradisi original negeri ini.

  Kitab Dharmo Gandhul
  Ada pesan santun yg tersirat dari perilaku tokoh tokoh ceritera
  Disinkronkan dgn pesan tersirat dalam isi kitab,

  ” DHARMO GANDHUL ”
  :
  Budhi Dharmo Gandrung Laku Luhur

  ” buto locaya ”
  : budi luhur kang tumoto ing loh cayaning ati

  Pesan kuat utk kembali ke laku budi pekerti luhur identitas original negeri ini,
  sebagai penerang tuntunan jalan hidup dari sumbernya, yaitu cahyaning ati
  Pesan utk kembali ke identitas tuntunan hidup ke Jatidiri sendiri, negeri sendiri.

  ” Panggone ing gua Selobale ”
  : gua identik, lembah gunung, simbolik lembah manahing ati manusia,
  walau berilmu tinggi.

  ” Selobale ”
  : Selo yaitu : watu, Jawa Tuwo.
  Bale : tempat

  ” Gua Selobale ”
  : lembah manah adalah wujud laku manusia yg berilmu tinggi, sumber tuntunan tersebut berada di tempatnya,, yaitu tuntunan hidup Jawa Tuwo.

  Budiluhur merupakan dharma, action cahyaning ati dari Pribadi yg sudah ketemu lembah manahing laku , tuntunan action kagem manusia yg sudah berilmu tinggi,
  yaitu
  : Manusia yg sudah berkhidmat, mengerti betul sebagai bentuk hormat pada tempat asal usulnya yaitu Jawa tuwo.
  Lakunya, actionnya
  : menghidup hidupi, menjaga teritorialnya sendiri, menjaga harmoni allam, sabar menghormati semua.

  Sebaliknya perilaku utusan dari pesisir utara,
  bisa tapi cenderung marah bila tdk sesuai kehendaknya, suka bersabda yg merugikan manusia, dan atau tempat yg dilaluinya.

  Sebuah pesan tuladha , hidden message utk anak cucu negeri ini
  Dua option action hidup, dua karakter perilaku manusia yang tersirat untuk anak turun negeri ini

  PENYIKAPAN TERKINI
  :
  Kita menghormati dan bijaksana menyikapinya :
  Kita jaga negeri ini, berlaku hormat pada setiap teritoriial, wilayah yg kita masuki,
  sabar melihat situasi walaupun tidak sesuai dengan apa yg kita harapkan.
  Menahan diri untuk selalu kontrol emosional kita.
  Tetap menjaga guyub rukunnya negeri ini
  Tetap wicaksana, wasis ing sasmitaning sastra

  Sugeng Dalu
  Uluk khormat Dalem kagem Pinisepuh sedaya
  Nyuwun ngapunten menawi wonten lepat Ing Panggraito Dalem

 16. Hello to all, the contents present at this web page are actually
  awesome for people knowledge, well, keep up the good work fellows.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: